Sergeyxv body{margin:0;padding:0} body{margin:0;padding:0}